Make your own free website on Tripod.com

Murphologie

aneb Proč se všechno na tom světě hatí


Obecná Murphologie

Základní zákon Murphyho:

Co se může pokazit, to se taky pokazí.

Důsledky:

Schnatterlyho shrnutí důsledků:

Co se nemůže pokazit, to se taky pokazí.

Sivermanův paradox:

Může-li být Murphyho zákon vyvrácen, pak také vyvrácen bude.

Rozšířená varianta Murphyho zákona:

Může-li se pokazit více věcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnějším pořadí.

Definice pesimisty:

Pesimista je optimista se zkušenostmi.

Coitova-Murphyho věta o nevýhodě optimismu:

Optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen.

Základní dilema kvalifikovaného murphologa:

Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je nejlepší ze všech možných. Pesimista se obává, že je tomu skutečně tak.

Druhý zákon Chisholmův:

Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco stane.

Důsledky:

Třetí zákon Chisholmův:

Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo ho předkládá.

Důsledky:

První zákon Scottův :

Není důležité, že se něco děje nesprávně. Možná, že to dobře vypadá.

 

Aplikovaná Murphologie

Richardovy teze o vlastnictví:

Lewiho zákon:

I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

První zákon cyklistiky:

Ať děláš, co děláš, je to vždy do kopce a proti větru.

Johansonův-Lairdův zákon:

Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.

 

Strojírenství

Zákon o perverzitě přírody:

Není možné předvídat, kterou stranu krajíce by bylo lepší namazat.

Jenningův doplňující zákon:

Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.

Loweryho princip:

Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.

Anthonyho pravidlo síly:

Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!

Cahnův axiom:

Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.

Zákon víceúčelových přístrojů:

Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji je splňuje.

Jenkinsonův zákon:

Beztak to nebude fungovat!

Klipsteinovy zákony:

Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů:

 

Situační Murphologie

Opakovaný postřeh Etorrův:

Druhý jízdní pruh jede vždy rychleji.

O'Brienova rozšířená varianta postřehu:

Přejedeš-li do druhého pruhu, zrychlí se ten, který jsi opustil.

Kentonův důsledek:

Letadlo se dostane do vzdušného víru, jakmile se začne podávat káva.

Davisův výklad Rogersova zákona:

Vzdušný vír vzniká v důsledku podávání kávy.

Lubarského kybernetický zákon o hubení hmyzu:

Jeden mol zaručeně přežije.

 

Lékařská murphologie

Princip pro pacienty:

Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, neznamená to, že ví o co jde.

Matzova farmakologická definice:

Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.

Telescovy poučky pro zdravotní sestry:

Barachova definice:

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.

 

Základní výzkum

Gordonův první zákon:

Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět, pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

Peerův zákon:

Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon:

Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Pravidlo přesnosti:

Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Youngův zákon:

Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.

Důsledek:

Čím větší dotace, tím později badatelé k tomuto omylu dospějí.

Meskimenův zákon:

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Revize kvantového aspektu Murphyho zákona:

Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

Schnatterlyho souhrn logických důsledků:

Jestliže něco nemůže dopadnout špatně,stejně to dopadne špatně.

Rozšířený Murphyho zákon:

Řetězec nepříjemných událostí se zpravidla uspořádá v co možná nejméně příznivém sledu.

Kohnův logický důsledek:

Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve začátek.

O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu:

Murphy byl optimista.

Hillovy připomínky k Murphyho zákonu:

Silvermanův paradox:

Může-li se zvrtnout Murphyho zákon, pak se taky zvrtne.

Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona:

Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

Farnsdickův logický vývod:

Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

Základní pravidlo pro laboranty:

Když už nerozumíš tomu, co děláš, dělej to aspoň precizně.

Finagleova osmé pravidlo:

Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné.

Finagelovo krédo:

Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

Stručný průvodce moderní přírodovědou:

Lermanův zákon o technice:

Kterýkoliv technický problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz.

Lermanův dodatek:

Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.

Pátý zákon spolehlivosti:

Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače.

 

Věda a výzkum z hlediska užité Murphologie

Felsonův zákon:

Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

Zákon velkého objevu:

Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.

Foxův axiom:

Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

Higdonův zákon:

Správný úsudek vychází ze zkušenosti.

Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.

Finagelův první zákon:

Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

Faktor marnosti:

Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný přiklad.

Mayerův zákon:

Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komlikované něco zjednodušit.

Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí:

Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

Rudnického princip nobelovských objevů:

Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

Gioiova teorie:

Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

Hanggiho zákon:

Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

Sweeneyho zákon:

Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

Parkinsonův 6. zákon:

Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

Hornerův postulát pro obě ruce levé:

Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.

Dvě definice komise pro vědeckou činnost:

Inaugurační zákon:

Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného města.

Kerr-Martinův universitní zákon.

 

Murphologie státu a hospodářství

Princip Watergate:

O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.

Evansův zákon:

Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácejí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil.

Heisenbergova relace neurčitosti investic:

Je možno předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet situace na trhu, ale nikdo nemá ani potuchy, jak se bude vyvíjet potom.

Horgrenova teze:

Pro ekonomy je reálně existující svět zpravidla pouze výjimkou.

Glymerův recept na úspěch:

Tajemství úspěchu je upřímnost. Až i tu se naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.

 

Teorie řízení

Peterův princip:

Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se neoctne na místě, které není schopen zastávat.

Důsledky:

Peterův zákon zastupitelnosti:

Starej se o krtince, hory se už nějak protlučou.

Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky:

 

Murphologie na pomoc modernímu řízení

První zákon modifikace plánu:

Plánovač je uvědoměn o nezbytnosti modifikace plánu přesně ve chvíli, kdy je plán hotov.

(Zákon známý též pod názvem: Vzpoměli jste si právě včas)

H.L.Menckenův zákon schopnostního vývoje:

Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí a není li schopen to ani učit pak to řídí.

Jacobsův zákon:

Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.

Leeův zákon:

Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.

Bralekovo pravidlo úspěchu:

Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co ty.

Owenova teorie organizační úchylnosti:

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícímí osobami.

Logický důsledek:

Jakmile tato osoba odejde, podnik za ni získá náborem jinou, minimálně stejně nevyhovující sílu.

Postův poznatek z praxe:

Neschopnost osazenstva podniku odpovídá neschopnosti vedení.

Geniální jedinec v pracovním poměru:

Žádný šéf si neponechá zaměstnance, který má stále pravdu.

Shapirův zákon odměňování:

Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se nejvyššího uznání.

Johnsonův zákon:

Výskyt krátkodobých onemocnění mezi zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému zdraví organizace.

Tillisův organizační princip:

Jestliže nějaký dokument spravně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

Grossmanova výpomocná poučka:

Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.

První pravidlo superiorní inferiority:

Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi lepší než oni.

Whistlerův zákon:

I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

 

Účetnictví

Frothingamova mylná teze:

Čas jsou peníze.

Grayův zákon programování:

Vykonání n+1 prkotin vyžaduje přesně tolik času, jako vykonání n prkotin.

Loggovo vyvrácení Grayova zákona:

Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času, než na vykonání n prkotin.

Rozšířený princip Epsteinův-Heisenbergův:

Ze tří parametrů výzkumu a vývoje (V+V), jimiž jsou úkol, čas a náklady, lze určit vždy nanejvýš dva.

Důsledky:

Paulgův zákon:

V Americe nezáleží na tom, kolik co stálo, nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.

 

Poučky pro mladé inženýry

Marsova definice:

Odborník je člověk, který přijel z jiného města.

Zlaté pravidlo umění a vědy:

Ten, kdo má zlato, určuje pravidla.

Zákon prvotřídní kvality:

Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

Zákon Cohenův:

Důležitější než fakta je to, jak je pojmenuješ.

Weberova definice specialisty:

Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí.

Důsledek:

Nakonec ví opravdu všechno o ničem.

Murphyho zákon termodynamiky:

Všechno se zásadně zhoršuje pod tlakem.

Poulsenova prognóza:

Jestliže se něco nechá běžet na plný výkon, určitě se to poláme.

Aignerův axiom:

Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

Grossmanova chybná citace H. L. Menckena:

Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Frothinghamův 4. zákon:

Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.

Salvatorův zákon:

Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

Murphyho paradox:

Udělat něco obtížným způsobem je vždy snažší.

Engův princip:

Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

Lacklandovy zákony:

Murphyho 4. logický zvěr:

Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Perrusselův zákon:

Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nenechalo nic zkazit.

Juhainův zákon:

Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.

Zákon pana Coopera:

Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v technickém spise, klidně to slovo ignorujte. Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru:

Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

Loweryho zákon:

Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.

Platový axiom:

Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

Korekce přísloví Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí:

Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena.

Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat.

Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.

 

Výpočetní technika a programování

Zákony programování:

Greerův 3. zákon:

Počítačový program dělá jen to, co mu řeknete, nikdy však nedělá to, co byste chtěli, aby udělal.

První zákon programování:

Každý daný program právě vložený do počítače je zastaralý.

Sutinův druhý zákon:

Největší zábavu skýtají ty počítačové úlohy, které nejsou v praxi naprosto k ničemu.

 

Sociální murphologie

Shirleyho zákon:

Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

Thomův zákon o svátosti manželství:

Životnost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože:

První usne ten, který chrápe.

Zákon kapitána Pennyho:

Každého člověka je možno nějakou dobu vodit za nos. Některé lidi je možno vodit za nos dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne moji starou.

Cheitův povzdech:

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene tehdy, až se zase ocitne v nouzi.

Van Royův druhý zákon:

Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon:

Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze ale ani zjistit, které věci to jsou.

 

Poznatky Murphologů o lidské povaze

Fowlerova poznámka:

Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je lidské plémě.

Lippmanova poučka:

Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie:

Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení.

Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů:

Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy:

Člověk občas narazí na pravdu; většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

Zákon lži:

Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá lež odhalena, stále zůstává nějaké procento lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu:

Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon:

Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Liebermanův zákon:

Každý lže; to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon:

Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

Bolingův postulát:

Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích:

Každý kdo je populární je nutně neoblíbený.

Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen vyhrává.

Rockefellerův princip:

Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla zastihnout smrt.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové:

Já vím vždycky co chci...Já si to jenom často rozmyslím jinak.

Levingstonovy zákony o obézních osobách:

 

Murphologie o partnerských vztazích

Beifeldův zákon:

Pravděpodobnost, že mladý muž pozná dívku, která by se mohla stát jeho nastávající, pyramidálně vzrůstá, je-li tento muž ve společnosti:

  1. dívky, s níž právě chodí,
  2. své ženy,
  3. lépe vypadajícího přítele s lepším postavením.

První zákon sociogenetiky:

Celibát není dědičný.

Hartleyův druhý zákon:

Nikdy nespi s někým, kdo je ještě větší cvok než ty.

Poznámka průměrného manžela:

To bych vůbec nemohl chodit domů.

Zadrův zákon biomechaniky:

Stupeň pokušení je nepřímo úměrný dosažitelnosti objektu.

Rubyho princip náhodných setkání:

Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého, se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

Poznatek Mae Westové:

Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

Stewartův zákon retroakce:

Je snazší získat odpuštění, než dovolení.

Drazenův zákon restituce:

Doba nutná k nápravě situace je nepřímo úměrná času, v němž se udála katastrofa.

Pokročilý zákon milostných vztahů:

Když je čím, tak není do čeho.

Když je do čeho, tak není čím.

Dodatek čs. mladeže: A když je i čím a i do čeho, tak neni kdy, protože jsme na schůzi.

 

Murphologové o ženách

Zákonitost posunu hodnot:

Pampeliška od milence znamená více, než orchidej od manžela.

Dámský zákon schválnosti:

Člověku se nikdy nelíbí ta věc, na kterou mu stačí kapsa.

Zákon nepříjemného překvapení:

Nic nevypadá zblízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky.

První zákon peněžní dynamiky:

Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

Zákon klimatologický:

Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s účtem za váš účes.

Rada na dovolenou:

Když si balíte kufry, vezměte si o polovinu méně šatů, zato dvakrát tolik peněz.

 

Rady pro domácnost

Ananasový zákon (se všeobecnou platností):

Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od těch nejhorších.

Rada tety Sally - murpholožky:

Děvčata, když něco hledáte, nejdřív se podívejte tam, kde byste to nikdy nehledali.

Zákon pohybu neživých věcí:

Veškeré neživé předměty jsou alepoň natolik pohyblivé, aby se vám dostaly do cesty.

Zákon geometrie, působící v domácnosti:

Kterýkoliv horizontální povrch se brzy vertikálně navrší.

Heisenbergův princip nejistoty:

Nelze znát místo uložení všech předmětů současně.

Logický důsledek: Najde-li se postrádaná věc, ihned se ztratí jiná.

Hamiltonovo pravidlo pro čištění oken:

Šmouha, kterou usilovně čistíte, je vždy na druhé straně.

Zákon o rostlinách:

Životnost pokojové rostliny je nepřímo úměrná její ceně.

Dodatek průměrného manžela: a přímo úměrná její ošklivosti.

 

Politika, jak ji vidí Murphologové

Princip politiky:

Zákon politických machinací:

Když není po ruce vhodný kandidát, někdo navrhne Kennedyho.

Zákon novinových titulků:

Jestliže titulek končí otazníkem, odpověď zní "ne".

Uzeninový zákon:

Kdo má rád uzeniny a respektuje zákony, nikdy by neměl být u toho, když se tyto věci dělají.

 

Zákony společenského styku

Zákon paní Murphyové:

V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společenské události, které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou na jeden večer.

Zákon telekomunikační:

Jestliže vytočíte omylem špatné telefoní číslo, nikdy není obsazeno.

 

Motoristé, seznamte se včas s Murphyho zákony!

Lemarův 1. parkovací postulát:

Když musíte zaparkovat o 6 bloků dál, najdete vzápětí dvě uvolněná parkovací místa právě před vchodem do budovy.

Zákon odhalený dědečkem pana Murphyho:

Nikdy neumíš pořádně klít, dokud se nenaučíš řídit auto.

Neaplikovatelný zákon:

Umyjete-li si auto, abyste tak přivolali déšť, není to nic platné, stejně nezaprší.

Zákon odbočování:

Na silnici není prakticky žádný provoz do chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.

Zákon dopravní zácpy:

Dopravní zácpa narůstá v přímé úměrnosti s dobou, po kterou dopravu řídí dopravák.

Axiom předjíždění:

Řidič za vámi chce jet rychleji než vy - o 5km/hod.

Zákon silničních oprav:

Úseky s největším provozem se vždy opravují nejdéle.

 

Spotřebitelské zákony

Herblockův zákon:

Když je něco dobré, přestanou to dělat.

Hershiserovo pravidlo:

Je-li výrobek označen nálepkou "Novinka" nebo "Luxusní výrobek", nejedná se nikdy o novinku, tím méně o luxusní výrobek.

Sintetosův první spotřebitelský zákon:

Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se výrobek pokazí 61. den po jeho zakoupení.

Zákon pro lačné čtenáře:

Kniha, za kterou jste dnes vydali horentních 14,95 dolaru, vyjde zítra brožovaná.

Zákon technických oprav:

V duchu ekonomoky služeb vám vrzající kolečko nenamažou, ale vymění.

 

Zákony universální, neboli kosmické

Základní zákon:

Chaos v kosmu neustále narůstá.

Jak pravil Zappa:

Dvě věci na tété zemi jsou všudypřítomné: vodík a lidská blbost.

Maashův zákon:

Všechno na světě se daří jen proto, aby se to mohlo každou chvíli obrátit na ruby.

Zákon regresivní úspěšnosti:

Vloni bylo všechno lepší.

Relativita času z pohledu P.D.Tracelyho:

Dobré časy pominou strašně rychle; špatné přetvávají do nekonečna.

Poznatek z Kirkegaarda:

Život lze správně chápat jedině pozpátku, žít ho však musíme jedině dopředu.

Nevyslovitelný zákon:

Jakmile se o něčem zmíníte ..., když je to dobré,hned se na to zase zapomene, ...když je to zlé, hned se to stane.

Finagleovo šesté pravidlo:

Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně!

Zákon duality:

Ze dvou možných událostí se vždy přihodí ta méně příznivá.

Nereciproční zákony perspektivnosti:

Negativní vyhlídky mají za následek negativní výsledky.

Pozitivní vyhlídky mají za následek taky negativní výsledky.

Co začalo dobře, skončí špatně.

Co začalo špatně, skončí ještě hůř.

Tvrzení nejstaršího Murphologa, pana Belfoura:

Na ničem na světě tolik nezáleží - a je jen moc málo věcí, na nichž vůbec trochu záleží.

Wolterův zákon:

Když máte čas, nemáte peníze.

Když máte peníze, nemáte čas.

Ruckertův zákon:

Nic není tak malé, aby vám to nemohlo přerůst přes hlavu.

Allenův zákon:

Téměř vždy je jednodušší se do něčeho dostat, než pak z toho vycouvat ven.

Masonův první zákon synergismu:

Ten den, kdy jste hotov za něco dát svou duši, zjistíte, že na trhu je právě duší přebytek.

Ducharmeova poučka:

Příležitost zaklepe vždy v nejméně příhodnou chvíli.

Holtenův výklad:

Pozitivní je člověk jedině tehdy, když jde o něco negativního.

Varování pana Murphyho:

Střezte se dne, kdy nebudete mít na co nadávat.

 

 

Podle knihy MURPHY'S LAW DESK CALENDAR 1987,

Price/Stern Sloan, Los Angeles